<!–:BG–>За ??ас<!–:–><!–:en–>About us<!–:–>

И??еята за създаването на Zaggituning Design Studio ?? от??реди повече от 5 ??одини. Реализира????т?? и се забавя ????ради ня????ол??о ????ричи??и, но това по-скоро спомага ??????а цял????тното из??????????сняване на приоритетите и ??ъотв??тн?? ??а п??-добр????то развитие ?? бъдеще.
Работ??та с т????ни??г автомоби??и неминуем???? създава много нови познан??тва и ??р??ятелств??. ??ова беше ?? основн????та п??ичина за раждането на ед??о ново т??нинг общество – сплот??но в семе??ст??ото на Zaggituning Fan Club. Вра????те му са о??ворени з?? всички фенове, прия??ели и п??ч??тател?? на из??уст??о??о “тунин????”. По-ясна пред??тава може да добиете както на редовн??ие ни се??мични срещи, ??????ака и от форума Ни.

За Zaggituning Design Studio

????иси??т?? ни ?? да сме конкурентно??посо??????ни на пазара и да се развиваме в най-добрат?? п????ока. Zaggituning Design Studio ????е налож?? с и??цяло авторските и индиви??уални про??кти, коит?? създ??ва. Т?? са като е????ни шедь??в??и в сравнен????е с “к??он??раните” туни??г п??оекти по ули??ите, които всеки ?? виждал.
Петър Загорски, п?? прякор – Zaggi се занимава с ??юбителски ту??инг от 10 ??одини, ?? профес??онално от ня????ол??о години. Ощ?? докато работи като звук??операт??р к?????? ??ългарската ??ацио??ална Телевизия, той започнал да експ??риментира с ор??гинални идеи върх?? своя ав??омобил. Оттогав?? д??сега с те????ни?? на времето той смен????л мно??о возила с ????ай-разли??ни преработки по тях, като най-голямата ???? ??ордост била, че направил елекстрически стъкла и централно зак??ючв????не на ??ра????????????те на с??оята Lada. В момен??????а Zaggituning Design Studio, с п????дкрепата ??а ??дравко (собственик на Speed Mania и SuperSound), осъщес??вява най-??азлични тунинг ??????оек??и.
Zaggituning Design Studio е ориентирано предимно към различн??те и ексцентрични под??б??ения. Студиото п??едлага изработка на цялостен тунинг по индивидуален пр??ект. Нашите дизайнери ще ??зработят най-????б??ия п??оект за Вас, който да Ви отл??чав???? от м??о??еството п??добрени ??оли п?? ??лицит??. Ос????ен оптичен тунинг към нас можете да се ??бър????ете също за поставян???? на ксе??онови све??????ни, ????з??ра??дане и ??а??гражд????не на ??????ди?? ?????? мулти??едийни систе??и, частично и ця??остно боядисване, аларм??, ц??нтрално зак??ючване, ??а??ктроник, зат??мня??ане на стъкл?? и стопове и др.

За Zaggituning Fan Club

Това е тунин?? клу??, създ??ден с подкрепат?? на Zaggituning Design Studio. Крайно време беш???? да с?? спре разделението по марки, по??????, възраст… Край??о време е да спр??????м да си мер??м… кой ?? по-ве??ик. Вместо т??ва Zaggituning Fan Club обединя??а всичк??, к??ито се ин??????ресуват от тунин??. Очакваме и Ва??ата ??одкрепа, защото “ЗАЕДНО ????????ЕМ ПОВ????ЧЕ!”.

??а всички, които и????а?? желание да се ??а??????ознаят по-отб????з?? с дейността на Дизайн студиото ?? с ????ено??ете на ??ен клуба, чувствайте се поканени на седми??ните ни срещ??. Т?? ??е провеждат вся????а сряда ??т 21:00ч. на б??нзиностанция ЕКО н?? а??ея Яворов, до Со??ия ле??д. ????апо??ядайте!